הרעיונ-O-מטור: מחולל הרעיונות
דבר1 שעושה2 משהו3 בזמן כלשהו או למישהו4