הרעיונ-O-מטור: מחולל הרעיונות
דבר1 שעושה2 משהו3 לבזמן כלשהו או למישהו4 באיפה שהוא5.